X
تبلیغات
رایتل

اباعبدالله الحسین ع - 100 - 154


اباعبدالله الحسین ع - 100 - 154اباعبدالله الحسین ع - 154


یاابنَ آدَمَ تَّفَکّرَ وَقُل اَینَ مُلوکُ الدّنیا وَاَربابُها الذّینَ عَمَرواِخرابَها

وَاحتَفَروااَنهارَها , وَغَرَسوا  اَشجارَها وَمَدَفوا مَدائِنَها , فارَقوها وَهُم

کارِهونَ وَوَرِثَها قَومُُ آخَرونَ وَنَحنُ بِهِم عَمّا قَلیلِِ لاحِقونَ .


ای فرزند آدم اندیشه کن وبگو خداوند  ان جهان کجاهستند که ویرانی هاراابادکردند , نهرها

راکندند ودرختان کاشند وشهر ها ساختند ؟ ناچار برخلاف میل خودهمه را رها کردند

وبرای دیگران به ا ر ث  گذارد ند , مانیز دراندک زمانی به آنان خواهیم پیوست .

Think where are  those masters of the world who

rebuilt ruins , dug  canals , planted trees and  made

the cities  habitable, hey left them all against

   their will to their  heirs and  passed away

to be  soon joined by us.

اندیشه کن ای دل که بزرگان وسران

کردند چهادراین جهان گذران

رفتند ونهادند برای دگران

مانیز رویم ازپی آن همسفران

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


اباعبدالله الحسین  ع -153


یَاابنَ آدَمَ ., اُذکُر مَصرَعَکَ ,وَفی  قَبرِکَ مَضجَعَکَ  وَمَوقِفَکَ بَینَ یَدَیِ اللّهِ , تَشهَدُ

جَوارِحُکَ عَلَیکَ یَومَ تَزّلُّ فیهِ الاَقدامُ وَ تَبلُغُ القُلوبُ الحَناجِرَوَ تَبیَضُّ وجوهُُ

وَتَسوَدُ وجوهُُ وَتَبدواالسَرائِرُ وَیوضَعِ المیزانُ القِسطُ .

ای فرزندآدم ساعت مرگ وخفتن خودرادرگوروقرارگرفتن خودرادرنزدخداوند

بیادآرکه اعضا ء بدنت اعمال ترا گواهی می دهند , روزی که قدم ها می لغزد و

قلبها به حنجره هامی رسد, چهره ها ئی سفید وچهره هائی سیاه می شود و

نهانها آشکارمی گردد و ترازوی عدالت برقرارمی شود.

Remember the hour of your death  when you shall lie in the

tomb, when all your limbs shall  bear witness before God  against your

deeds ,  when feet shall tremble and hearts  beat, some  faces shall 

grow white  and some black and  all that which is hidden shall be

revealed  and the  scales of justice  shall be set.

کن یادپس ازمرگ که درآن درگاه

اعمال تراست عضو عضو تو گواه

روزی که ترازوی عدالت سازد

روی توسپید یاکه روی تو سیاه

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=-

گردآوری : م.الف زائر

=


عبدالله الحسین (ع)-152

یَابنَ ادَمَ . اِنَما اَنتَ اَیّام . کُلما مَضی یَوم ذَهَبَ بَعضُک .

...
ای فرزند آدم . تومانند دوره عمر هستی .

هرروزی که بگذرد چیزی ازتو کم می شود.

O 'son of Adam!You resemble life period with the

passing of every day something of you withers

away.


دنبال جوانی نشاط آمیزی
درداکه بود پیری حزن انگیزی
ماناتوبه ایام شباهت داری
هرروز که طی شد ازتوکاهد چیزی
==

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گرداوری:م.الف زائر

=


اباعبدالله الحسین ع - 151


یَاابنَ آدَمَ ,  اُذکُرمَصارِعَ  آبائِکَ وَاَبنائِکَ کَیفَ کانواوَحَیثُ حَلّواوَکَاَنّکَ عَن قَلیلِِ

قَدحَلَلتَ مَحَلّهُم وَصِرتَ عِیرَهَ المُعتَبِرِ.

ای فرزند آدم , آرامگاه های پدران وپسران خودرابه یادآورکه چگونه بودند

وچگونه شدند همچنان که تودراندک زمانی به حال آنان درمی آئی ومایه عبرت

بینندگان خواهی شد.

Remember  the  tombs of your ancestors and your offspring. think

  how they lived  and what  sort of  end t hey  suffered the end 

which you will soon  face  to become

an example to the observing.

یادآر که عمری پدران وپسران

کردند چها دراین جهان گذران

رفتند به جائی که توهم خواهی رفت

تاآن که شوی عبرت کاردگران

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گرد آوری : م.الف ز ائر

=

اباعبدالله الحسین (ع) - 150

نَصبِرُعَلی بَلائِهِ وَیوفینا اُجورَالصّابِرین.

...

در رنج و گرفتاریهائی که خداوند پیش می آورد شکیبائی

می کنیم تا پاداش شکیبایانرا نصیب ماسازد

=

We try to hear bear patiently whatever God has decreed

so that He may bestow on us the rewards meant for

the long suffering

گررنج وبلائی رسد ازسوی حبیب

ماصبرکنیم هرچه بینیم آسیب

گرپاداشی که می برند اهل شکیب

مانیزسرانجام بیابیم نصیب .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=
اباعبدالله الحسین
149
=

نافِسوُافِی المَکارِمِ وَسارِعوُافِی المَغانمِ .


درنیکی هابه یکدیگر پیشی گیرید ودربه


دست آوردن پیروزی هاشتاب کنید.Vie with each other in doing good  ' and press

.  forward  for winning  success in this way


نیکی کن و خاطرکسان رادریاب

تاپیش افتی ازهمه درراه صواب

توفیق به کارخیرخودپیروزی  است

باید پی پیروزی خود کرد شتاب .

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری:م .الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 148


مَهمایَکُن لِاَحَدِِ عِندَ اَحَدِِ صَنیعَهُُُ لَهُ رَای  اِنَّهُ لایَقُومُ بِشُکرِها

فَاللّهُ بِمُکافاتِهِ  فَاِنّهُ اَجزَلُ عَطاءََوَاَعظَمُ اَجراََ


هرگاه یکی به دیگری نیکی کر د ودیدکه او سپاسگزاری نمی کند

نباید دلسرد شود زیراخداوند پاداش وی راخواهد داد,

اوست که بخشش وی ازهمه فراونتر ومزدش ازهمه بیشتری است .


A man must not be discouraged  because of

ingratitude  on the part of the one to whom

he has done  good, as Almighty  God.whop

most generous , is sure to reward him.


نیکی کردی اگر که درحق کسی

امانشد اوشکر گذ ارت نفسی

غمنیست که پاداش تراخواهد داد

ایزدکه به ما ر سد ازاوخیربسی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م .الف زائر


اباعبدالله ا لحسین (ع)- 147

مَن لَم یَکُن لِاَحدِِ عائِباََیَعدِمُ مَعَ کُلِ عاذِرِِ.

...

کسی که ازهیچ کس عیب جوئی نکرده , درشمارعذ رخواهان درنمی آید.

He who has not evilled at no one owes apology to no one.

پشت سرت آن که بدبگوید نفسی

شرمند ه شود به پیش روی تو بسی

مجبور به عذرخواهی ازاونشود

آن کس که نکرده است غیبت زکسی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین (ع) - 146

مَن لَحَقَ بی مِنکُم اِستَشهَدَ وَمَن تَخَلَّفَ عَنّی لَم یَبلُعِ الفَتحَ>

ازشما هرکس که به من پیوندد شر بت شهادت نوشد وهرکس

که ازمن روی برتابد به پیروزی نرسد


Those  of you who join me will  suffer martyrdom , and  those 

      who turn away from me  win no victory.


ازجمع ش ما هرانکه بامن پیوست

خواهد شدن ازجام شهادت سرمست

وانانکه زمن روی بتابند امروز

پیروزی زندگی نیارند به دست

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)-145

مِن عَلاماتِ القَبوُلِ الجُلوُس اِلی اَهلِ االعقوُل .

ازنشانه های خوشبختی همصحبتی...
با خردمندان است .

Association with wise men is a sign of happiness.


درصحبت بی خرد بلاچندان است
کزدستش گاه زندگی زندان است
ازجمله نشانه های خوشبختی تو
هم صحبتی تو باخردمندان است .
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت .
=
گرداوری :م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)

144

==

مِن عَلاماتِ اَسبابِ الجَهلِ المُماراهُ لِغَیرِاَهلِ الکُفر.


ستیزه جوئی  با دین داران نشانه نادانی است .


Offending the pious  men is a sign of ignorance.


باهرکه بری زننگ بی ایمانی است

گرجنگ کنی نشانه نادانی است

آن راکه روانه دررهی یزدانی است

ازپای فکندن عملی شیطانی است .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف  زائر


اباعبدالله الحسین (ع)

143


مَن قَبِلَ عَطائَکَ فَقَداَعانَکَ عَلیَ الکَرَم .


کسی که بخشش تورابپذیرد . به تودربخشندگی

کمک کرده است .


He who accepts your donation helps  you to be


generous.


چیزی زتواگر کسی تمنادارد

کن شکر که گرشکر کنی  جادارد

کانمرد که بخششی پذیرد ازتو

زین راه به بخشندگیت وا دارد.

==

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گرداوری :م.الف زائراباعبدالله الحسین (ع) .

142


مَن عَبَداللهَ حَقَ عِبادتِهِ اَتاهُ اللهُ فَوقَ اَمانیِهِ وَکِفایَتِهِ.


هرکس که خداراپرستدوحق بندگی اورابجای آورد

خداوندبه اوبیش ازآنچه آرزو دارد می رساند.


When a man worships God  truly as He  should be

worshipped ' God will grant  him over  and above

  he desires for himself.


آن کس که نبرده است  خداراازیاد

خاطربه عبادت خدادارد شــــــــــاد

افزونتر ازآنچه زرب خواسته است

اندردوجهان خدا بدو خواهد داد.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

گرداوری: م .الف  زائر

اباعبدالله الحسین (ع)-141


مَن طَلَبَ رِضَی  اللّهِ بِسَخَطِ النّاس کَفاءُ اللّهُ اُمورَ النّاسِ .

کسی که به بهای ناخشنودی  مردم خداونراازخود
خشنود سازد خداوند کارهای مردم
 رانیز براو آسان می کند .
When a man tries  to please God  at the  cost  of
displeasing his fellowmen God will help him
straighten  out people's affairs.
گربرد کسی رضای مرد م ازیاد
تاآن که کند خدای راراضی وشاد
خودلطف خدا هرگرهی رابگشاد
کاندرکارش زدست مردم افتاد

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع

140

=


مَن طَلَبَ رِضیَ النّاسِ بِسخَطِ اللهِ وَکَلَهُ اللهُ


اِلیَ النّاسِ .کسی که به بهای خشمگین ساختن 


خداوند درصدد خشنود ساختن مردم بر آید


خداوند اورا گرفتارمردم خواهد ساخت .


When  a man invites God's wrath just to win over

his fellowmen  God  will set  these  very  people

.  against him


خشنودی خلق  هرکه جوید پی سود

چندان که کند خدای راناخشنــــــــــود

خلق ازکارش گره نخواهند گشــــــــود

حق نیز گناه او نخواهد بخشـــــــــــود.

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)

139

مَن رَضیَ مِنَ اللهِ بِالدّنیا فَقَدرَضی بِالخَسیس .


کسی که ازخدا به دنیا خرسند است به


بهره ای ناچیزخرسند می باشد.He who asks of God nothing but what this world


  has to offer is content with a trifling share


indeed.


تاچندروی به راه محنت خیزی

وزدست نهی راه سرور آمیزی ؟

آنکس که شد ازرحمت دنیا خرسند

خرسند بود به بهره ناچیـــــــــزی .

-

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر

اباعبدالله الحسین (ع)

138


مِن دَلائِلِ العالِمِ اِنتِقادُهُ لِحَدیثِهِ وَعِلمُهُ بِحَقایقِ الفُنون .


ازنشانه های  دانشمنداین است  که سنجیده

سخن می گوید وبه حقایق فنون آگاهی دارد.


of characteristics of a learned man is his critical

thinking about his words and his knowledge

  about  the variety of matters .


آن کس که زعلم بهره ور گردیده است

زین چشمه زلال معرفت نوشیده است

آن راه نمی رود که نافرجام اســــــــت

آن کارنمی کند که نا ســـنجیده است .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر

=


اباعبدالله الحسین ع - 137

مَن حاوَلَ اَمراََ بِمَعصِیَهِ اللهِ تَعالی , کانَ اَفوَتَ لِما

یَرجووَ اَسرَاعَ لِمَجیییِ مایَحذَرُ.


هرکس که به بهای نافرمانی خداوند بزرگ کاری را

سروسامان دهادآنچه راکه بدان امید بسته ازدست

می دهد وآمدن آنچه راکه ازآن پرهیز

می کند تسریع می نماید.

One who tries  to put his affairs  straight by

committing sins , will lose  whatever  he hopes

to gain and accelerate the speed

of  disasters which are heading to wards  him

آن کس که کند  گناهی وعصیانی

تاکاری رادهد سروسامانی

ازدست دهد آنچه بدان بسته امید

دشوارکند به خود ره آسانی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف  . زائر

=

اباعبدالله الحسین (ع)

136


مَن جــــــــــادَ سادَ.


هرکس  بخشندگی کندبزرگی  به دست می آورد.


One  who  gives  liberally acquires honor.


آن کس  که نگشت ممسک ومال پرست

گردید به بخشش وسخاوت پابست

مالی زطریق بخشش ازدست بداد

لیکن شرف وبزرگی آورد به دست .

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م .الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع).

135


مَن بَخُلَ رَذَلَ.


Man's avarice leads him to meanness.


آن کس که کریم است  گرانپایه بود

کزبخشش وی به هرسری سایه بود

سرچشمه بخل وتنگ چشمی پستی است

آن کس که بخیل است فرومایه بود.

=ترجمه انگلیسی وشعری.

ابوالقاسم حالت

=

گرداوری :م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 134

مَن بَخُلَ ذَلَّ

هرکس که تنگچشمی کند به پستی می افتد

He who  shows  avarice  will be dis graced .

آن کز پی گردآوری مال افتاد

وزشدت بخل بند برکیسه نهاد

هرچندکه زربه دست آورد ولی

شد پست وبزرگی خود ازدست بداد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 133

مِنَ البَلاءَ عَلی هذِهِ الاُمَّه اِنّا اِذادَعَونا هُم لَم یُجیبونا

وَ اِذاتَرکناهُم لَم یَهتَدوا بِغَیرِنا.

یکی ازبدبختی های این مردم آن است که وقتی ما آنان

رابه راه راست فرامی خوانیم نمی پذیرند ووقتی

آنان رارها می کنیم بوسیله

دیگران نیز هدایت نمی شوند .


An unhappy thing  about the people of this time

is that when we call them  we call them to right

path  they refuse  to respond , nor would they

be led by others  when we leave them on their own.

این امت گمراه زهر شوروشری

هرگز نرهدبی مدد راهبری

فرداکه نه دعوت مرا می شنود

نه می آید هدایتش ازدگری

=

ترجمه شعری وانگلییسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : .م .الف زائراباعبدالله الحسین (ع)

132

مَن اَعظِم الجِهادجِهادُالرَجلِ نَفسَهُ عَن مَعاصِی الله .بزرگترین جهاد مرد. جهادی است که بانفس خود


می کند تااوراازنافرمانی خدا بازدارد.


Man's greatest  crusade is the one against his


own ego which results in preventing  him to


disobey God.


دشوارترین جهادهــــــــــــرزن یامرد

آن است که بانفس کندسخت نبرد

تانفس شریررابه فرمـــــــــــــان آرد

آنسان که دگر گناه نتواند کـــــــــرد.

==

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر


+

اباعبدالله الحسین (ع).

131

مَن اَرادَ اللهَ تَبارَکَ وتَعالی بِالصّنیعَه اِلی اَخیهِ کافاهُ بِها

وَقتَ حاجَتهِ .


کسی که برای خشنودی خداوند بزرگ درحق

برادرخودنیکی کند هنگامی که نیازمند شود

خداوند گره ازکارش بگشاید.


He who pleases God by being  helpful to the

needy , God will grant his request  whenever he

needs  help.


آن کس که رسد به دردهرحاجتمند


تاآن که زخودکندخداراخرسنـــــــــــدروزی که فتدبه پای او بند نیــــــــــــازالطاف خداگشاید ازپایش بنـــــــــــد.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

گرداوری : م.الف زائر


+اباعبدالله الحسین (ع)

130


مَن اَحجَم عَنِ الرَایِ وَاَعیَت لَهُ الجِیَلُ کانَ


الّرِفقُ مِفتاحُهُ


هرکس که ازکارفروماند وراه تدبیر براوبسته شود

کلیدش مداراست .


Leniency is the only key for the one to whom

every door is closed.


آنجای که باشد گره دشواری

وزپنچه تدبیرنیاید کــــــــــاری

بایدبه تحمل ومداراکوشیــــد

زیراکه بدان سبک شود هرباری.

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری : م.الف زائراباعبدالله الحسین ع - 129

مَن اَحَبَّکَ نَهاکَ وَمَن اَغرَضَ اَغراکَ .

گسی که دوستت داردترازکاربد باز می داردوکسی

که دشمن تست گمراهت می کند.

He who  does not let  you do a bad deed  is a  friend  indeed 

, he who does is a foe.


آن است ترادوست که بازت دارد

ازآنچه ره اهرمنی پنــــــــدارد

وان دشمن جانی تو باشد که تورا

ازراه خدا به راه شیطان آرد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر

=

اباعبدالله الحسین ع- 128

مُصاحَبَهُ اَهلِ الفُسوقِ رَیبَهُُ

همنشینی بااهل گناه آدمی رامورد تهمت قرار می دهد

The companionship  of debauchees costs  in  being accused.

بدنام شدن نقد شرف باختن است

خورازمقام عزت انداختن است

بااهل گناه همنشینی کردن

خودرابه گناه متهم ساختن است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=


اباعبدالله الحسین ع - 127

مُجالَسَهُ اَهل الدّناءَهِ شَرُُّ

هم صحبتی فرومایگان فتنه است .

The companionship  of the  ignoble breeds discord .

آن کس که انیس گشت بامردم پست

خود پست شد وعزت خود داد زدست

هم صحبتی مرد فرومایه بلاست

ای وای بر آنکه بافرومایه نشست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 126

مالُکَ اِن لَم یَکُن لَکَ کُنتَ لَهُ مُنفِقاََ  فَلا تُنفِقَهُ بَعدَکَ فَیَکُن ذَخیرَهََ لِغَیرِکَ

فَتَکونُ اَنتَ ا لمُطالَبُ بِهِ المَاخوذُ بِحِسابِهِ .


مال تو برای تونیست وبرای آنست که انفاق کنی , چون آنرا پس ازمرگ خود

انفاق نتوانی کرد وبرای کسی غ یرازتو ذخیره می شود و تو  درمعرض باز

خواست آن قرارمی گیری وباید حساب  آن راپس بدهی .

Your wealth will not remain yours ,  therefore s pend it to help

the poor  before you die , otherwise it w ill  pass on t o your

heirs  and you w ill be called upon to render an

account of it on the day of  reekoning.,


امروز که زرداری وگنج ازهرباب

بخشش کن ومحنت زدگان رادریاب

ورنه فردا نهی به وارث همه را

وانگاه حساب پس دهی روز حساب

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر

=


اباعبدالله الحسین ع - 125


مالُکَ اِن لَم یَکُن لَکَ کُنتَ لَهُ , فَلاتَبقِ  عَلَیهِ فَاِنَّهُ لایُبقی  عَلَیکَ وَکُلهُ قَبلَ اَن یَاکُلُکَ .


مال تو اگر بخاطرتونبوده , توبخاطر آن بوده ای , نه توبرای آن

باقی می مانی ونه آن برای تو , پس

آنرابخورپیش ازاین که آن ترابخورد.

If your wealth is not  for you  then you are for it  . You

will not remain  for it nor will it remain for you so, consume

it before it consumes you.

مال است برای تو, نه تو بنده مال

هرچندکه هم تورا؛هم آنراست زوال

ازمال خود امروزو بخور پیش ازآن

کاین مال خورد تراوسازد پامال

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 124

ماخَلَقَ اللّهُ العِبادَ اِلّالِیَعرفوهُ , فَاِذاعَرفوهُ عَبَدوهُ , وَاِذاعَبَدوهُ

اِستَغنَوا بِعِبادَتِهِ عَن عِبادَهِ ما سِواهُ .

خداوند بندگان رانیافریدمگر برای این که اورا بشناسند و هنگامی

که اوراشناختند پرستش کنندوبا پرستش

او ازپرستش دیگران بی نیاز شوند .

God  has not  created  men but   in order that they  recognize him

, and  when they recognize Him  they will

worship  Him   and none  other.

آنکس که خدای خویشتن رابشناخت

دربندگی وپرستش او پرداخت

وآن مرد که بنده خداشد ,خودرا

ازبندگی غیرخدا فارغ ساخت

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 123

ماتوفیقی اِلّا بِاللّه عَلَیهِ تَوَکَلتُ وَاِلَیهِ اُنیبُ .

تنهاخداست که مایه پیروزی من است , به اوتوکل می کنم وبسوی او بازمی  گردم .

God alone assures my  success, so , it it Him I trust

and to Him I turn  for help.

ازلطف خدابود که فتحی کردم

اودادمرا توان که تاب آوردم

گرتکیه کنم به لطف اوتکیه کنم

گربرگردم به سوی او برگردم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 122


مابَینَکَ وَبَینَ المَوتِ  اِلّاغَمضَهُُ , مُتَقَدَّمُ عَلی عَمَل ِِمَحفوظِِ فی یَومِِ مَشهودِِ .

میان توومرگ بیش ازیک چشم بهم زدن نیست پس به انجام کاری

بکوش که درروز رستاخیز برایت محفوظ بماند.

There is  nothing between you and    death except  a wink , hence

, before you leave this  world , try to do something which will

stand you in good  stead in the day of resurection.   


جزکارتو درروز جزایارتو کیست ؟

پس ادرره کارنیک رو پیش ومایست

زیراکه میان مر گ وما فاصله نیست

ورهست بقدرچشم برهم زدنی است .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 121

مَاالموتُ اِلّاقَنطَرهُُ تَعبِرُبِکُم عَن البوءسِ وَالضَّراء

اِلیَ الجِنانِ الواسِعَهِ وَالنَعیمِ الدائِمَه .


مرگ جیزی نیست جز پلی که شماراازسختی وتنگدستی بسوی

بهشت پهناورونعمت جاودان عبور دهد.

Death is nothing  but a bridge over which  you pass

from hardship to heaven and its affluence.,

ازمرگ چه باک دارد آن نیک سر شت

کز دست ره پاکی و پرهیز نهشت ؟

مرگست چو آن پلی کزین دوزخ زشت

مارابرهاند وبرد سوی بهشت

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 120

لَیسَ لِانفُسِکُم ثَمَنُُ اِلّا الجَنّهَ فَلاتَبیعوها بِغَیرِها .

برای جان شما جز بهشت بهای دیگری نیست , آنرابه بهای دیگری  نفروشید.

Paradise alone is the price of  you soul , so, never

sell it for anything else.


چیزی که ترابهای جان می باشد

ماناکه بهشت جاودان می باشد

زنهاراکه جان خویش رانفروشی

آنجاکه بها به غیر ازآن می باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
اباعبدالله الحسین ع- 119

لِیَجِدَ الغَنیُّ مَسَّ الجوعِ فَیَعودَ بِالفَضلِ  عَلی المَساکینِ .

داراباید گرسنگی رااحساس کند تابدستگیری ازبینوایان پردازد.

A rich man should feel  hunger in order

to help those who are hungry

تاهست به خانه تو رنگین خوانی

کی باخبر ازگرسنه بیجانی؟

دارا بایدگرسنگی رابچشد

تابهر گرسنگان فرستدنانی .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 118

لولا فَضلُ الله ِوَرحمَتُهُ  لِاتَّبَعتُم الشَّیطانَ اِلّا قَلیلاََ.

اگر احسان و رحمت خداوند درحقتان نبود , شما بجز عده ای قلیل , همه ا ز

شیطان پیروی می کردید.

Most of you would have  been following the devil if

God did  not have mercy  on you.

جزآنکه ازاده قوی د اردودین

مردم همه باشهوت وآزند قرین

گرزانکه نبود  لطف یز دان مبین

بودید همه پیرو شیطان لعین

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 117

لولاثَلاثَهُُ ماوَضَعَ ابنُ ادَمَ رَاسَهُ  لِشَیء ؛ اَلفَقرُ وَالمَرَضُ وَالمَوتُ .

Men would not  submit to any thing  if these elements did

not exist ;  penury , disease , death.

دردهر اگر نبود  مابین بشر

ازمردن وبیماری وافلاس اثر

چیز دکری نبود تااینکه بدان

این سرکش مغرور فرود آرد سر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 116

.لَو رَاَیتُمُ الّلوم َ رَاَیتُموهُ سَمِجاََمَشوَّهاََ تَنفِرُ

مِنهُ القُلوبُ وَتَغُضُّ دونَهُ الاَبصارُ.

اگرتنگچشمی به صورت آدمی درمی آمد می دیدید که ازبس زشتروی وکریه است

دلها ازاو بیزارمی شود وچشم ها ازو برمی گردد.

If miserliness were personified  as a man he would  be so

  ugly that  hearts of men would be disgusted  and  their eyes

would hurt  looking at it.

گرناکسی وبخل درآید به نظر

باصورت واندام چویک فرد بشر

بینی که چنان زشت وکریه است کزو

دل راست ملال ودیدگان راست حذر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=
اباعبدالله ا لحسین (ع)- 115

لِلهِ الاَمرُ ,وَاللهُ یَفعَلُ مایَشاهُ ,وَکُلّ یَومِِ رَبنّافی شَانِِ . اِن نَزَلَ القَضاءُ بِما نُحِّبُ
فَنَحمَدُاللهَ علی نَعمائِهِ وَهوَالمُستعانُ عَلی اَداء الشُّکرِ وَاِن حالَ القَضاءُدونَ الرّجاء فَلَم
یَتَعّدَمِن کانَ الحَقُّ نِیَتُهُ وَالتّقوی سَریَرتُهُ .

...

حکم بدست خداوند است . خداوندهرچه بخواهد عمل می کند. اوست که هرروز
سرنوشتی برای جهانیان پیش می آورد, اگر پیشامد چنان باشد که مادوست داریم
خداوندرادربرابرنعمت هایش سپاس می گوییم واومارادرشگرگزاری یاری می کند
واگرپیشامد برخلاف انتظارباشد کسی که راستی قصدو پرهیزگاری پیشه اوست
گردن کشی نمی کند.

Commandment is God's. He does whatever He wishes , and
every day He predestines a new fate for us , if this is to our
liking then we praise Him for His blessing but if it is not , one
who is chaste and seeker of the truth will not rebel.

پیش آمدها چون همه ازسوی خداست
بس شکرکنیم اگر بکام دل ماست
ورنیست بکال دل , نگردد سرکش
آن مرد خداکه اهل تقوی وصفاست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف ز ائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 114

لَورَاَیتُم المَعروفَ رَجُلاََ لَرَاَیتموهُ حَسَناََ جَمیلاََ یُسِّرُ النّاظِرینَ .

اگر نیکوکاری به شکل بشری ةاهر می شدمی دیدید که زیباروئی

او مایه شادی بینندگان می شود .

If beneficence could be  embodied in the form of a  human

being, the resulting beauty  of the person would fill

its observes  with delights.

نیکوکاری اگر به شکل بشری

ظاهرشود وکنی به رویش نظری

اقرارکنی بدان که درزیبائی

چشم توندیده است ازاوخوب تری

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر

=

اباعبدالله الحسین ع - 113

لایُکمَلُ العَقل الّا بِاتِّباعِ الحَقّ .

خرد کامل نمی گردد مگر ازراه حق پرستی

Perfection  of wisdom consist in worship of God.,

شهرت که برد ترابه راهی باطل

دربین تو وعقل تو باشد حائل

تاکس نشود به حق پرستی واصل

هرگز خردش نیز نگردد کامل

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر


=

اباعبدالله الحسین ع - 112


لایَامَنُ یَومَ القیامَهِ اِلّامَن قَدخافَ اللّهَ فی الدّنیا.

جزکسی که دراین دنیا خداترس است هیچ کس دیگری

درروز رستاخیز ایمن نیست .

No one  will secure  in the next world except  he who fears God in  this world.

آن کس که نشد پیروشیطان ر جیم

درحشر برد بهره زجنات نعیم

آن بیم درآن جهان ندارد زحساب

کزخشم خدادراین جهان دارد بیم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله  الحسین ع-111

لاتُنفِق اِلّا بِقَدرِ ماتَستَفید.

خرج مکن مگر به اندازه ای که ازآن سود بری

Balance your expenditure with the resulting profit.

آن جنس که باشد ثمرش بی ثمری

گرباخردی به هیچ قیمت نخری

آنقدربکن خرج کزآن یابی دخل

آنقدربنه مایه کزآن سود بری

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 اباعبدالله الحسین ع- 110
لاتَمارینَ حَلیماوَلا سَفیها فَاِنَّ الحَلیمَ یُقَلِبُکَ

وَ السَفیهَ یُوذیکَ .


نه باشخص بردبارستیزه کن ونه باکسی که بی

خرداست زیرا بردبار باحلم خودترا زیروزبر می سازد

و بی خرد باجهل خودترا آزار می رساند.


Do not enter into a dispute with a forbearing man , nor with

a stupid person for the first one will upset you by

his patience and the second will hurt you

through his stupidity.


زنهارزبردبار و مجنون . زنهار

بااین دوهمان به که نجوئی پیکار

کان کارتو باحلم کند زیروزبـــــــر

وین یک زجنون ترا رساند آزار.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

 

اباعبدالله الحسین (ع)

109

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

لاتَقوُلَنَ فی اَخیکَ  المومِنِ اِذاتَواری عَنکَ اِلّاماتُحِبّ اَن

یَقولَ فیکَ اِذاتَوارَیتَ عَنهُ.

 

درباره برادرمومن خودهنگامی که ازتودوراست سخنی

مگوی مگر سخنی که دوست داری اودرباره تو بگویــد

هنگامیکه ازاو دور هستی .

 

When your co-religious brother is absent  don not

speak of him but as you would like him to speak

of you in your absence.

 

گرنیستی ای دوست  ریاکارودورو

یاهیچ سخن پشت سردوست مگو

یاآن سخنی بگو که خواهی گویـــد

اوپشت سرت چو دور گشتی از او .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

اباعبدالله الحسین ع- 108

لاتَفرَح اِلّابِما نِلتَ مِن طاعَهِ اللّهِ .

جز به آنچه ازراه پرستش خداوند یافته ای شادی مکن

Do not rejoice but for what you have

gained  through worship of God.

منگر چه دراین دارفنا یافته ای

بنگر چه درآن دار بقایافته ای

دلشاد مباش  جز به چیزی کانرا

ازراه پرستش خدا یافته ای

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر


==

اباعبدالله الحسین (ع)
107

لاتَغُرَّنّکُم هذِهِ الدُنیا فَاِنَّها تَقطَعُ رَجاءَ مَن رَکنَ اِلیها

وَتَخیبُ طَمَعَ مَن طَمَعَ فیها .


مباداکه این جهان شمارافریب دهد زیراجهان امید

کسی راکه برآن تکیه کرده قطع می کند

وطمع کسی راکه برآن چشم آز دوخته درهم می

شکند.


Do not let this world elude you for it disappoints

the one who trusts it and frustrates the hopes of

those who covert it.


مفتون جهان مشو که یارانش را

آرد به ستوه وجیره خوارانش را

سازد دلســـرد خواستارانش را

نومید کــــــــــند امیدوارانش را .

==

ترجمه شعری و انگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

 

اباعبدالله الحسین (ع)

106

=

لاتَعتَدّ بِما لاتَقدِرعَلیَه .

 

باآنچه که برآ ن چیرگی نمی یابی ستیزه مکن .

 

Do not struggle with what is unsurmontable.

 

گرگنجشکی . نبرد بابازمکن

دراوج غرور وکبر پروازمکن

باآنچه برآن نمی توان چیره شدن

بیهوده ستیزه جوئی  آغازمکن .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

اباعبدالله الحسین ع - 105


لاتَطلُبُ مِن الجَزاء اِلّا بِقَدرِ ماصَنَعتَ .

جزبه اندازه کارنیکی که کرده ای پاداش مخواه


Do not seek  reward  but  according to your deed .

باخدمت تو طمع چوباشد همراه

اجرتوشودضایع وکارتو تباه

پاداش به اندازه خدمت بطلب

افزون تر ازآنچه کرده ای مزد مخواه

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

گرد آوری : م.الف زائر


اباعبدالله الحسین ع- 104

قَدمَنَعَکَ القَوم دُنیاهُم وَمَنَعتَهُم دینَکَ فَما اَغناکَ

عَمّامَنَعوکَ وَاَحوَجَهُم اِلی مامَنَعتَهُم .

این مردم دنیای خودراازتو دریغ داشتند وتوهم دین خود

راازآنان دریغ داشتی , توچه بی نیازی ازآنچه ازتو دریغ کردند

وآنان چه نیازمندندبدانچه تو ازآنان دریغ کردی .

Do not worry over the worldly positions you have

been deprived    of by those  who oppose you, for

you in your turn have  deprived  them of your

religious  faith, You do not need whatever

  they refused  you but t hey acutely need

whatever  you deprived them of ,

چون دین نفروختی به دنیا زآغاز

باتونشدند اهل دنیا دمساز

محتاج تو نیستی به دنیای کسان

اماهمه دارند به دین تو نیاز

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


=

اباعبدالله الحسین (ع)

103

=

لاتَشکواوَلاتَقوُلوُا بِالسِنَتِکُم مایَنقُصُ عَن قَدرِکُم

.

شکایت مکنیدوحرفی برزبان نرانید  که ازقدرشما بکاهد.


Never complain nor utter unpleasant sentiments

as this will but lower your standing in the eyes of

your association.


گرشکوه کنید ازآنچه رنج است وبلاست

آن شکوه نشان سستی وضعف شماست

ازرنج شکایت نکنیدو نزنیـــــــــــــــــــــد

آن حرف که ازقدر شما خواهد کاست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


اباعبدالله الحسین (ع)

102

=

لاتَحتَسِبوُابِمَعروف لَمُ تَعجِلوُهُ .


آن نیکی راکه درانجامش شتاب نورزیده اید نیکی

مشمارید.A delayed good  deed cannot be  counted as a

good deed.


آنگاه کزآتش همه جاگشت خراب

سودش چه اگر زنی برآن آتش آب ؟

نیکی مشــــــماردیگر آن نیکی را

کاندرپی آن نکرده  باشند شتاب .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


==


اباعبدالله الحسین (ع)

101

=

لاتَتَناوَل اِلّامارَایتَ نَفسَکَ لَهُ اَهلا.


مپرداز جزبه کاری که خودرااهل آن بینی


Do not embark on a work  that you do not find

yourself apt for it .


باری کاخر زبردنش عذرآری

به کزاول به دوش خود نگذاری

درپیش مگیر هیچگه جزکاری

کامادگی ولیاقتش را داری .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
اباعبدالله الحسین (ع)

100


=

لاتَتَکلّمنَ فیمالایَعنیکَ  حَتّی تَری للِکَلامِ مَوضِعا


درباره چیزی که ارتباط باتوندارد سخن مگوی

مگرهنگامی که جائی برای سخن به ببینی .Do not talk about  which does not concern you

except  when you find  ground to do so.


آن کس که نسنجیده  قدم پیش نهد

دوراست که ازبلای لغزش برهـــــــــد

ازبهرسخن  تاکه نیابی جائـــــــــــی

بیجاسخنی مگو که ســــودت ندهد.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گردآوری :  م .الف زائر