اباعبدالله الحسین ع -141اباعبدالله الحسین (ع)-141


مَن طَلَبَ رِضَی  اللّهِ بِسَخَطِ النّاس کَفاءُ اللّهُ اُمورَ النّاسِ .

کسی که به بهای ناخشنودی  مردم خداوندراازخود
خشنود سازد خداوند کارهای مردم
 رانیز براو آسان می کند .
When a man tries  to please God  at the  cost  of
displeasing his fellowmen God will help him
straighten  out people's affairs.
گربرد کسی رضای مرد م ازیاد
تاآن که کند خدای راراضی وشاد
خودلطف خدا هرگرهی رابگشاد
کاندرکارش زدست مردم افتاد

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گرداوری: م.الف زائر