کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره682


مولاعلی ع682 «کُلُّ شَی‏ءِِ فیهِ حیلَةُ الّا القَضاءَ» 


در هر چیزى راه چاره هست جز قضا 

و قدر (حکم خدا)


در چاره باشد بهر کار باز 


بر آورده گردد تو را هر نیاز

ز تقدیر لیکن نباشد گریز

 مکن با قضاى الهى ستیز

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر