اباعبدالله الحسین ع -152اباعبدالله الحسین (ع)-152


یَابنَ ادَمَ . اِنَما اَنتَ اَیّام . کُلما مَضی یَوم ذَهَبَ بَعضُک .


ای فرزند آدم . تومانند دوره عمر هستی .

هرروزی که بگذرد چیزی ازتو کم می شود.


O 'son of Adam!You resemble life period with the

passing of every day something of you withers

away.


دنبال جوانی نشاط آمیزی
درداکه بود پیری حزن انگیزی
ماناتوبه ایام شباهت داری
هرروز که طی شد ازتوکاهد چیزی

==

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گرداوری:م.الف زائر

=