اباعبدالله الحسین ع -154اباعبدالله الحسین ع - 154


یاابنَ آدَمَ تَّفَکّرَ وَقُل اَینَ مُلوکُ الدّنیا وَاَربابُها الذّینَ عَمَرواِخرابَها

وَاحتَفَروااَنهارَها , وَغَرَسوا  اَشجارَها وَمَدَفوا مَدائِنَها , فارَقوها وَهُم

کارِهونَ وَوَرِثَها قَومُُ آخَرونَ وَنَحنُ بِهِم عَمّا قَلیلِِ لاحِقونَ .


ای فرزند آدم اندیشه کن وبگو خداوند  ان جهان کجاهستند که

ویرانی هاراابادکردند , نهرهاراکندند ودرختان کاشند وشهر ها ساختند ؟ ناچار

برخلاف میل خودهمه را رها کردندوبرای دیگران به ا ر ث  گذارد ند , مانیز

دراندک زمانی به آنان خواهیم پیوست .


Think where are  those masters of the world who

rebuilt ruins , dug  canals , planted trees and  made

the cities  habitable, hey left them all against

   their will to their  heirs and  passed away

to be  soon joined by us.


اندیشه کن ای دل که بزرگان وسران

کردند چهادراین جهان گذران

رفتند ونهادند برای دگران

مانیز رویم ازپی آن همسفران

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر