کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره691


مولاعلی ع

691 «لَم یُوفَّقُ مَن بَخِلَ عَلى نَفسِهِ

بِخَیرهِ وَ خَلَّفَ ما لَهُ لِغَیرهِ»

کسى که بر نفس خودش بخل ورزید و مالش را

براى دیگرى وا گذاشت، موفّق نشد

چو بر خود کسى گیرد از بخل سخت،

امیدى نباشد بر آن تیره ‏بخت‏

بود خازن او، نیست داراى مال‏

چو بر او است آن مال وزر و وبال‏
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی

=
گردآوری : م.الف زائر