کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره698


مولاعلی ع


698 «لَن یَجوزَ الجنَّةَ اِلّا مَن جاهَدَ نَفسَهُ» به بهشت نخواهد رسید مگر کسى که با

خودش جهاد کندنخواهد رسیدن به فیض بهشت،

مگر آنکه تخم هوس را نکشت

‏  به پیکار با دیو نفس پلید،

به پیروزى و سرفرازى رسید

=

 کتاب هزار گوهر

سید عطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر