کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره699


   مولاعلی ع


699 «لَن یُجِدَی القَولُ حَتّى یَتَّصِلَ بِالفِعلِ»


 گفتار کفایت نمى ‏کند مگر آنکه با عمل توأم گردد


چو با گفته کردار توأم شود،


تو را هر چه خواهى فراهم شود

 به گفتن نه هر مشکل آسان شود،

چو اندر عمل کس هراسان شود

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر