کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره703


 مولاعلی ع


703 «لَو یَعلَمُ المُصَلّى ما یَغشاهُ
مِن الرّحمَةِ لَما رفَعَ رَاسَهُ مِن السّجودِ»

 اگر نمازگزار بداند تا چه اندازه رحمت خدا او را 
فرو گرفته، البتّه سر از سجده بر نخواهد داشت

بود گر کس آگه ز لطف خدا،
بدانگه که سازد نمازى ادا
نخواهد سر از سجده کردن بلند
 بدین پایه باشد نماز ارجمند
=
  کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م . الف زائر