کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره705مولاعلی ع


705 «لَو کانَ لِربِّکَ شَریکُُ لأتَتکَ رُسُلُهُ»

 اگر خدایت را شریکى بود، البتّه
 فرستادگانش پیش تو آمده بودند

اگر بود ذات خدا را شریک،

همه کار خلقت نمى‏بود نیک،
 رسولان او را تو دیدى تمام‏

 کسى نیست همتاى او، و السّلام‏

=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م .الف زائر