کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره708


مولاعلی ع


708 «لَیسَ بِمؤمِنِِ مَن لَم یَهتَمُّ بِاصلاحِ مِعادَه»


 کسى که به اصلاح کار آخرتش نکوشد

 مؤمن نیست

کسى کاخرت را برد او زیاد

نکوشد به اصلاح امر معاد

 نباشد ورا دین و ایمان درست‏

 چو اندر اصول است بسیار سست‏
=
 کتاب هزارگوهر
سید عطاء الله مجدی
=
گردآوری : م . الف زائر