کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره712مولاعلی ع


12 7«لَیسَ الخَیرُ اَن یَکثُرَ مالُکَ وَ وَلَدَکَ اِنَّما الخَیرُ اَن

 یَکثُرَ عِلمُکَ وَ یَعظُمَ حِلمُکَ» 

خیر باین نیست که مال و اولادت زیاد شود، بلکه 

باین است که دانشت بیشتر گردد

و حلمت قوّت گیرد


تو را نیست در کثرت مال خیر

چو آنرا تو باقى گذارى به  غیر

 نه در کثرت اهل و فرزند خویش‏

 به علم و بحلم است، باشد چو بیش‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآور ی: م .الف زائر