کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره713


مولاعلی ع


713 «لَیسَ مَن خالَطَ الأَشرارَ بِذى مَعقولِِ»

 کسى که با بدکاران بیامیزد خردمند نیست

کسى را که اشرار همدم بود، 

همه کار او خوردن غم بود 

خطا میکند، نیست فرزانه او
ز عقل است بیچاره بیگانه او

=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م.الف زائر