کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره715


مولاعلی ع


715«لَیسَ الحَکیمُ مَن قَصَدَ بِحاجَتِهُ


اِلى غَیرِ کَریمِِ»

 کسى که بسوى غیر جوانمرد حاجت برد 

حکیم نیست

چو حاجت برد کس بسوى لئیم، 

نباشد سزاوار نام حکیم‏

فرومایه را نیست مردانگى

 بدور است از خیر و فرزانگى‏
=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر