کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره725


  مولاعلی ع


725 «لَحَظُ الإِنسانِ رائِدُ قَلبِهِ» 

نگاه انسان پیک دل او است


نگاه تو اى دیده پیک دل است

سر از امر دل تافتن مشکل است

 تو بینىّ و دل خواهد از من همى‏

‏ به  هر خواستن افتم اندر غمى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م .الف زائر