کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره726


 مولاعلی ع726 «لَن تُعرَفَ حلاوةُ السَّعادَةِ حَتّى 

تُذاقَ مَرارَةُ النَّحسِ»


 شیرینى سعادت هیچگاه معلوم

نمى ‏شود مگر با 
چشیدن تلخى بدبختى


تو از لذّت نیک بختى دمى،

شوى آگه اى بیخبر آدمى

 گه از باده تلخ بخت نگون


 بکام تو ریزند لختى چو خون‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآور ی: م.الف زائر