کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره731


مولا علی ع


731 «لا جَهادَ کَجَهادِ النَّفسِ»

 هیچ پیکارى مانند پیکار با خود نیست

چو جنگى تو با دیو نفس شریر

بایمان نمائى تو او را اسیر

 جهادى از این نیست برتر تو را

 دهد اجر و مزد جزیلت خدا

=

  کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر