کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره739


مولاعلی ع739 «لا نَجاة لِمن لا إیمانَ لَهُ. لا إیمانَ لِمَن لا یَقینَ لَهُ»

 کسى که ایمان ندارد رستگار نمى‏ شود. کسى

 که 
اهل یقین نیست ایمان ندارد

به دل نور ایمان ندارى اگر،

نجات تو نبود بچیز دگر

شود حاصل ایمان ترا با یقین‏

تبه گردد از شکّ و تردید، دین‏

=
کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری :  م .الف زائر