X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کتاب هزارگوهر- حدیث 794


مولاعلی ع


794 «ما عقد ایمانه من لم یحفظ لسانه»

 کسى که زبانش را نگه ندارد ایمانش 
را استوار نکرده است

زبانت نباشد چو در اختیار،

ترا نیست ایمان و دین استوار
 بهر جا روى شرمسارت کند

 ز گفتار بیهوده خوارت کند
=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م.الف زائر