کتاب هزارگوهر- حدیث 904


 مولاعلی ع


904 «مَن کانَت هِمَّتُهُ ما یَدخُلُ بَطنُهُ کانَت قَیمتُهُ ما یَخرُجُ مِنهُ»

کسى که همّتش مصروف پر کردن شکمش باشد، ارزشش
برابر چیزى است که از شکمش بیرون مى‏آید


    کسى را که همّت به خوردن بود
    همه کار او بار بردن بود


 برابر بود قدر آن زشتخو

 بدان کان برون آید از بطن او

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر