کتاب هزارگوهر - حدیث 911


مولاعلی ع


911 «مَنِ اتَّجَرِ بِغَیرِ فِقهِِ فَقَدِ ارتَطَمَ فِى الرِّبا»


هر کس بدون آگاهى از علم فقه تجارت

 کند، در ربا خوارى افتد

    نباشد چو کس آگه از علم دین

    نداند چو احکام را با یقین


 بیفتد سرانجام اندر ربا

 شود او گرفتار خشم خدا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آور ی      :م.ا لف  زائر