کتاب هزارگوهر- حدیث 915


مولا علی ع


915 «مَن لَم یَجهَد نَفسَهُ فى صِغَرِه لَم یَنبُل فى کِبَرِه»


 کسى که در کوچکى رنج نکشد، در
بزرگى استاد نگردد


    نکوشد چو در کودکى کس بکار
    به سختى نباشد چو او پایدار


 چو گردد بزرگ، او نباشد بزرگ‏

 به ضعف اندر است او، مخوانش سترک
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی

=
گردآوری : م.ا لف زائر