کتا ب هز ار گوهر - حدیث 916

 

 مولاعلی ع


 916 «مَن اَطاعَ اِمامَهُ فَقَد اَطاعَ رَبَّهُ»

 هر کس امامش را فرمان برد، براستى پروردگارش
را فرمان برده است


    چو کس از امامش اطاعت کند
    از او یاد هر روز و ساعت کند


 چنان است کز پاک پروردگار

 اطاعت نموده است آن حقّ شعار

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر