کتاب هزارگوهر- حدیث 917


مولاعلی ع


917 «مَن اَسرَع الجَوابَ لَم یُدرِکِ الصَّوابَ»


 کسى که در پاسخ دادن شتاب کند، صواب


 را درنیابد (بخطا رود)

    کسى را چو سرعت بود در جواب،
    رود لا جرم در ره ناصواب‏


 سخن تا توانى تو آهسته گوى‏

که عاقل بپرهیزد از هاى و هوى‏

=

 کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر