کتاب هزارگوهر- حدیث 819


مولاعلی ع


919 «مَنِ ادَّعى مِن العِلمِ غایَتَهُ فَقَد اَظهَرَ مِن الجَهلِ نِهایَتَه»


 هر کس ادّعا کند که بآخرین مرتبه دانش
 رسیده، البتّه نهایت نادانیش را آشکار ساخته است


    چو گوید کس از علم در غایت است
    به عقل و خرد بهترین آیت است


 کند غایت جهل خود آشکار

 گه آزمایش شود شرمسار

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائر