کتاب هزارگوهر- حدیث 945


مولاعلی ع945 «مَن کانَ لَهُ فِى اللِّئامِ حاجَةُُ فَقَد خَذَلَ»

 هر کس نیازمند ناکسان گردد خوار شود

    چو کس را نیاز اوفتد بر لئیم
    بتر باشدش از عذاب الیم‏

 شود خوار و درمانده از دست او

بپرهیز از خصلت پست او

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : .م .الف زائر