کتاب هزارگوهر- حدیث 947


مولاعلی ع947 «نِعمَ الطّارِدُ لِلهَمِّ الاِتِّکالُ عَلى القَدَرِ»


 تکیه بر قضا و قدر رافع خوبى براى

 غصّه و غم است


برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن

چو کس را رضایت بود بر قضا

‏ شود از غم و رنج گیتى رها

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری  :م .الف ز ائر