کتاب هزارگوهر- حدیث 952


 مولاعلی ع


952 «وَلَدُ السّوء یَهدِمُ الشَّرَفَ وَ یَشینُ السَّلَفَ»


 فرزند بد شرف خانواده را از بین مى‏ برد و گذشتگان

 را بد نام میکند


چو فرزند باشد ترا ناخلف

نماند دگر خاندان را شرف

 دهد زحمت جدّ و آبا بباد

‏ تو را همچنو جانشینى مباد

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری :  م.الف زائر