کتاب هزارگوهر- حدیث 956


 مولاعلی ع


956 «وَجیهُ النّاسِ مَن تَواضَعَ مَعَ رَفعَةِِ وَ ذَلَّ مَعَ مَنَعَةِِ»


 آبرومند کسى است که با بلندى قدر

 فروتنى کند و با بزرگى کوچکى نماید


کسى را بود عزّت و احترام،

که باشد فروتن چو دارد مقام‏ 

 کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سید عطاءالله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر